Editorial

Editorial

Petr Fiala
Jiří Hanuš
František Mikš

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou časopis Kontexty, v němž se snažíme navázat na to nejlepší z tradice časopisů vydávaných brněnským Centrem pro studium demokracie a kultury (CDK). Kontexty jsou z jistého hlediska novým časopisem, a přesto jejich historie sahá až k samizdatové brněnské verzi Střední Evropy, která stála u zrodu našeho dalšího vydavatelského snažení, jež se plně rozvinulo po listopadu 1989 nejprve v podobě politicko-kulturní revue Proglas. Historie časopisů publikovaných CDK je velmi bohatá, protože jsme se vždy snažili reagovat na situaci ve společnosti a hledat vhodné nástroje pro kultivaci demokratické politické kultury, rozvíjení konzervativního a liberálního politického myšlení, hledání místa náboženství v dnešním světě a poukazování na hodnoty, bez nichž se západní civilizace nemůže dále rozvíjet. CDK tak kromě - v poslední době stále více na oblast kultury zaměřeného - Proglasu vydávalo do konce loňského roku ještě měsíčník Revue Politika, dříve např. časopis Teologický sborník či dvouměsíčník Teologie & společnost. Již v průběhu roku 2008 bylo rozhodnuto, že se Revue Politika změní z důvodu větší aktuálnosti a dostupnosti pro čtenáře z tištěné podoby na internetovou verzi (www.revuepolitika.cz). Tím zásadním rozhodnutím ale bylo, že naše časopisecké ambice shrneme do nového projektu dvouměsíčníku o kultuře a společnosti Kontexty, v němž chceme využít naše editorské zkušenosti a propojit do jednoho celku kvalitní filosofické, politicko-teoretické, společenské, kulturní a literární texty.

Již samotný název Kontexty napovídá, že půjde o časopis interdisciplinární, protínající všechny roviny našich zájmů a činnosti CDK a snažící se nabídnout co nejkomplexnější pohled na dnešní svět. Právě silným důrazem na mezioborovou otevřenost, neuzavírání se do klece spe­cializace či jedné úzce vymezené oblasti, ale také ideo­vou konzistencí a zřetelným hodnotovým profilem bychom se chtěli odlišit od jiných periodik. Kontexty jsou časopisem odborným, ale současně názorovým. V tomto ohledu název Kontexty, jenž je vícevýznamový, předjímá i charakter otiskovaných textů, které bychom mohli nazvat konzervativní, pokud pod tímto slovem rozumíme důraz na tradiční hodnoty, ať již v otázkách politických, společenských či kulturních. Nepůjde ale o texty konzervativní v tom smyslu, že bychom preferovali vše staré a nabízeli jen ideově jednoznačné pohledy. Otiskujeme-li například v tomto prvním čísle obsáhlý článek o futurismu a politice, je to proto, že chceme poukázat i na rozporuplnost daného problému. Kupříkladu na to, že některá nesporně zajímavá a kvalitní díla moderny, jež bývá všeobecně považována za pokrokovou a svobodomyslnou, vznikala na pozadí nereálných myšlenek a idejí o proměně společnosti a že se umělecká moderna nezřídka také podbízela totalitním režimům dvacátého století.

Pokud jde o výběr témat či jednotlivých textů, jako jediné kritérium jsme si stanovili, aby byly zajímavé a líbily se především trojici editorů časopisu - a v tomto smyslu se zase jedná o časopis generační. Neděláme nový časopis pro specifickou cílovou skupinu a nechystáme se svoji představu jakkoli upravovat podle průzkumů čtenářských preferencí. Budeme se Kontexty snažit dělat co nejlépe tak, jako bychom je vytvářeli sami pro sebe, chtěli se vzájemně informovat o zajímavých tématech či se snažili formulovat myšlenky, které se nám honí hlavou. Současně však věříme - jinak by naše snažení nedávalo smysl - že se najde skupina čtenářů, kteří budou s námi naladěni na stejnou notu a budou nový časopis s chutí číst.

Jedním z neduhů současné doby je povrchnost, sklon k přeměňování všeho na zábavu, snaha rychle zaujmout, jež vede ke „klipovitosti" médií, především těch elektronických, ale bohužel stále více i tištěných, které se snaží v honbě za čtenářem této tendenci přizpůsobit. Proto dnes články v časopisech musejí být stručné a podbízivé, aby se čtenář pobavil a nemusel se nad textem důkladněji zamýšlet. Naproti tomu stojí vědecké časopisy, v nichž se místo za čtenářem autoři honí za body do hodnocení výzkumných výstupů a kde srozumitelnost a jasně formulovaný názor jsou často považovány za důkaz neodbornosti. Kontexty jdou v tomto směru proti „duchu doby". Chceme otiskovat spíše delší texty a analýzy, které mají vysokou odbornou úroveň, ale které jsou současně srozumitelné a názorově ukotvené. Jsme přesvědčeni, že problémy dnešní doby potřebují zhodnocení jdoucí mimo rámec jednotlivých disciplín, a jsme připraveni pro to vytvořit prostřednictvím Kontextů prostor. Věříme, že tento prostor intelektuální reflexe současné společnosti a kultury s námi budou sdílet i další autoři a především čtenáři.