Jiří Hanuš

Tento malý slovník představuje reprezentativní výběr klíčových osobností českého katolicismu ve 20. století. Formou stručných medailonů portrétuje aktivní duchovní a laiky, veličiny církevního, kulturního a politického života. Stranou nezůstali především ti, kteří se podíleli na uvědomělém a...více
Interdisciplinární analýzy sociálních encyklik Jana Pavla II.
Katolická církev, zvláště v dokumentech druhého vatikánského koncilu, zdůraznila autonomii vědy a důležitost vědeckého poznání. Ozývají se však výtky, že tuto tezi vztáhla v praxi především na přírodní vědy, zatímco její akceptace poznatků společenských věd přichází jen velmi pomalu a s mnoha...více
Dějiny, analýzy, perspektivy
Co to znamená, když mluvíme o ekumenických církevních dějinách? Německý historik Bernd Jaspert provádí českého zájemce o odpověď nejen základními paradigmaty a změnami, jimiž tento obor prošel během dvoutisícileté křesťanské tradice, ale popisuje i moderní diskuse, které se odehrály v německém...více
Historická věda dnes nabízí nepřeberné množství nejen témat, ale i přístupů k nim. Vedle politických, hospodářských a sociálních dějin se pěstují dějiny kulturní, přičemž dochází k prolínání jednotlivých hledisek, k mnohasměrným mezioborovým kontaktům, k vytváření nových perspektiv. Publikace...více
Podle mínění odpovědných pozorovatelů je téma církve a totalitarismus hlavním, ne-li dokonce nejdůležitějším tématem evropských církevních dějin ve 20. století. To platí již pro fašistické režimy a pro nacistickou velmoc, která byla smetena na konci druhé světové války, pro Sovětský svaz od roku...více
Publikace Křesťanství a lidská práva si klade za cíl vystihnout principiální problémy vzájemného vztahu křesťanské nauky i praxe k univerzální novověké ideji lidských práv. Tento vztah má svou nejednoznačnou a spletitou podobu, v níž je nesnadná orientace. Proto má předkládaná kniha přehlednou...více
Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace
Lidská práva jsou dnes rozšířena v celém světě jako nárok a požadavek, bývají však různě interpretována. Různé koncepce a náhledy na problémy lidských práv nejsou navíc spjaty pouze s rozdílnými politickými konstelacemi, ale také s odlišným kulturním a náboženským viděním světa. Profesor...více
První vatikánský koncil 1869–1870
Sto a třicet let nás dělí od uspořádání sněmu, který byl nazván „protiosvícenským“. Svolal jej papež Pius IX. celých 300 let po koncilu tridentském, posledním velkém „ekumenickém“ shromáždění. První Vatikánum vešlo do dějin především vyhlášením dogmatu o papežské neomylnosti, o kterém se diskutuje...více
Historické, polit. a teolog. aspekty přijímání II. vatikánského koncilu
Sborník příspěvků z konference pořádané CDK a Fakultou sociálních studií na podzim 2000 v Brně, který je rozčleněn do tří bloků: v prvním je vystižena situace a atmosféra v české společnosti v 60. letech (Jan Holzer, Pavel Švanda), ve druhém vztah státu a církve (František X. Halas, Jiří Hanuš,...více
Sborník příspěvků z konference pořádané Českou křesťanskou akademií, Centrem pro studium demokracie a kultury a Ústavem pro současné dějiny v roce 2000 v Emauzském klášteře v Praze. Autoři se snaží vystihnout důležité momenty církevních dějin na začátku 50. let (boj státu a komunistické strany...více

Stránky