Vzdělávání

Centrum pro studium demokracie a kultury se od svého vzniku věnuje také vzdělávacím aktivitám a realizovalo desítky přednášek, seminářů, kolokvií, konferencí a vzdělávacích pobytů. V posledních letech zaměřuje svoji pozornost mimo jiné na intenzivnější vzdělávací akce určené studentům historie, anebo učitelům v rámci tzv. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Občanský průkaz 4.0

1. června 2018 - 31. května 2021. Tříletý projekt “Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou kulturu“ (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154), realizovaný ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Hradec Králové a Univerzitou Palackého v Olomouci a spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), si klade za cíl podpořit aktivní zapojení žáků SŠ do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. V rámci projektu budou vytvořeny a ověřeny programy pro pedagogy a žáky SŠ, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu. Projekt se zaměřuje zejména na budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje, dovednosti spolupráce, dovednosti řešit problémy a kritické pochopení světa. Více informací naleznete na www.obcanskyprukaz.eu.

Vzdělávání 2.0

1. dubna 2017 - 31. března 2020. Tříletý projekt “Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl“ (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662), realizovaný ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Hradec Králové a obecně prospěšnou společností Civipolis a spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), si klade za cíl pomoci stávajícím i budoucím učitelům s výukou společenskovědních předmětů vedoucí k získání sociálních, personálních a občanských klíčových kompetencí na základních a středních školách. Výstupy projektu zasáhnou různé oblasti vzdělávacího systému. Učitelů a jejich žáků se dotknou zejména návrhy úprav stávajících učebnic a také revize oborových didaktik společenskovědních předmětů. Projekt však cílí i na budoucí učitele, a to prostřednictvím vytvoření souboru návrhů na inovace v akreditacích učitelských studijních programů. Více informací naleznete na www.vzdelavani20.eu

Zánik civilizací

23.–24. listopadu 2018. Dvoudenní vzdělávací seminář pro středoškolské učitele dějepisu a základů společenských věd v rámci DVPP. Více informací naleznete zde.

 

Exil: dvojí domov? 

1.–6. října 2017. Týdenní historická dílna pro bakalářské, magisterské a doktorské studenty historie z Filozofické fakulty MU v Brně. Více informací naleznete zde.


Porozumět 20. století 

21.–22. října 2016. Dvoudenní vzdělávací seminář pro středoškolské učitele dějepisu a základů společenských věd v rámci DVPP. Více informací naleznete zde.

 

Venkov: mezi idylou a robotou 

2.–7. října 2016. Týdenní historická dílna pro bakalářské, magisterské a doktorské studenty historie z Filozofické fakulty MU v Brně. Více informací naleznete zde.

 

Město: utopie a realita 

28. září – 2. října 2015. Týdenní historická dílna pro bakalářské, magisterské a doktorské studenty historie z Filozofické fakulty MU v Brně. Více informací naleznete zde.

 

Jak učit o dějinách 

2011–2013. Tříletý projekt „Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU“, který fakulta realizovala v úzké spolupráci s CDK. Více informací naleznete zde.