Historie

50 %
„Spisy Tertulliana, křesťanského spisovatele ze severní Afriky, zabývající se podstatou církve a křesťanské bohoslužby, představují důležitý stupeň ve vývoji směrem od proměnlivých církevních konceptů druhého století k ustálenějším církevním strukturám století třetího. Jde o posun od stavu, kdy se...více
Život a smrt jedné křesťanské církve
Albigenští, kataři, Dobří mužové, bogomilové, „čistí“ nebo jak ještě jinak můžeme nazvat náboženské hnutí, které se rozšířilo na mnoha místech Evropy v průběhu vrcholného středověku, jsou stále ještě provázeni mnohými hádankami a obestřeni tajemstvím. Mnohé z nich odkrývá tato knížka, která je...více
Svět Jana Kalvína
Při četbě této knihy světoznámého historika lze zažít nejedno dobrodružství, jak napovídá i její název: lze zauvažovat nad „klasickou“ periodizací reformačních událostí, nad překladem a výkladem Písma, nad významem Jana Viklefa, Jana Husa, nad významem hesel symbolizujících reformaci („pouhou vírou...více
Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství
Znalec starověku a patristiky Peter Brown hovoří o vztahu římského světa k novému náboženství – křesťanství. Před čtenářem defilují církevní učitelé i další vynikající postavy staré církve (Tertullianus, Klémens, Órigenés, Ambrož i Augustin), ale současně osobnosti a hnutí, vůči nimž se křesťanská...více
Bludovský monstrproces 1950–1952
Autor se pokuší objasnit příčiny a vlastní průběh politického procesu s farářem a několika farníky obviněnými z odcizení bohoslužebných rouch a předmětů. S obrazovou přílohou.více
K nejznámějším autorovým publikacím patří kolektivní dílo o dějinách papežství, jehož je hlavním redaktorem, a kniha o vztahu katolické církve ke třetí říši. U čtenářů je oblíbené také jeho osobní svědectví, v němž líčí osudy kněží, kteří se oženili. Česky vyšla jeho kniha o historii křesťanské...více
Profesor systematické a ekumenické teologie z Hamburku, známý i v českém prostředí knihou o II. vatikánském koncilu, v této práci představuje dobu, v níž působil německý reformátor, jeho osobnost i teologické názory. Jedná se o čestný pokus katolického teologa vyrovnat se s geniální, a proto...více
Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky
Autor je známý německý církevní historik působící v Bamberku, patří k předním znalcům dějin papežství. Čtenáře zaujal svými angažovanými pracemi o dějinách celibátu a především rozsáhlou a fundovanou studií o dějinách sexuality v církvi. Probírá v ní sexualitu uvnitř i vně manželství, církevní...více
Obsáhlá kniha oblíbeného anglického kontroverzního autora (Dějiny 20. století, Dějiny židovského národa, Intelektuálové), v níž originálním způsobem popisuje dvoutisíciletou historii západního křesťanství, vtipně rozebírá jednotlivé výrazné osobnosti a hodnotí působení křesťanských církví...více
Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou
Kniha uvádí čtenáře do pestrého světa vztahů mezi církví a římským státem. V chronologicky členěných rozmluvách jsou vystiženy nejdůležitější události světských a církevních dějin od 2. do 5. století, včetně pronásledování křesťanů, konstantinovského obratu a prvních tzv. ekumenických koncilů...více

Stránky