Politologická řada

Hledání státu
Tato kniha se pokouší o souborný popis a charakteristiku základních aspektů fungování politického systému postsovětského Ruska v tranzitivním a posttranzitivním období, tedy počínaje rokem 1989. Autor preferuje deskriptivní a empiricko-analytické metodologické postupy, nicméně již výběr tématu,...více
Tato kniha seznamuje čtenáře se základními pohledy na proměny pojmu ideologie od osvícenství až po současnost. Autor si všímá stěžejních postojů k fenoménu ideologie a z odlišných koncepcí vybírá ty nejrozšířenější, čímž podchycuje základní modely tohoto pojmu. Soustřeďuje se především na pojem...více
Kniha zkoumá psychologické a etické předpoklady sociálního a politického řádu. Jejím východiskem je tázání po politických důsledcích ontologie imanence vypracované Spinozou, Bergsonem a Nietzschem. Myšlení těchto myslitelů, ale také Augustina a Pascala je konfrontováno z liberální ideou...více
Voegelinova Nová věda o politice je jedním ze stěžejních děl moderní politické filozofie. Voegelin vychází z otázky reprezentace, kterou rozebírá filozoficky tak důkladně a svědomitě, že se mu stává východiskem skutečně „nové vědy o politice“.více
Interpretace a porozumění
Je možné vysvětlit procesy, které probíhají v mezinárodní politice systémově, nebo je třeba pochopit jejich skrytý vnitřní smysl? Filozof Martin Hollis a odborník v oblasti mezinárodních vztahů Steve Smith v této knize spojují své síly, aby analyzovali dominantní teorie mezinárodních vztahů a...více
Politická obhajoba kapitalismu v čase před jeho triumfem
Jak došlo k tomu, že se vydělávání peněz, tedy činnost, která byla v minulosti považována přinejmenším za morálně pochybnou a kterou se zabývali lidé stojící na okraji společnosti, stalo v nedávné době nejen obecně uznávaným a tolerovaným, ale i základem politické morálky a správného uspořádání...více
O politice, filosofii a právu
Vladimír Čermák (1929), soudce Ústavního soudu ČR a profesor politologie na Masarykově univerzitě v Brně, patří mezi naše nejvýraznější politické myslitele. Je autorem rozsáhlého pětisvazkového díla Otázka demokracie, které je bezesporu nejsystematičtějším a nejambicióznějším pokusem vyložit teorii...více
Čtivá a velmi fundovaně napsaná studie předního britského historika Erica Hobsbawma, u nás známého knihou Věk extrémů: krátké dějiny 20. století. Autor v ní přináší komplexní a poučný pohled na vývoj fenoménu nacionalismu od poloviny 19. století až do doby zcela nedávné, který dokumentuje řadou...více
Soudobé nacionalismy v politologické perspektivě
V obecné části podává kniha přehled teorií nacionalismu a moderního národa z období posledních dvaceti let. Dále se věnuje politickým aspektům konfliktů centrum versus periférie v soudobé západní a jižní Evropě, genezi subnacionalistických a etnicko-regionálních hnutí a rovněž některým...více
Totalitární režimy a křesťanství
Kniha vynikajícího německého politologa a historika Hanse Maiera (1931) vychází jako první větší práce tohoto autora v češtině. Zaujme svým originálním metodologickým přístupem, brilantní analýzou totalitárních fenoménů 20. století i pokusem odvážně „číst znamení naší doby“ – nacionalismus, nové...více

Stránky