Nejprodávanější tituly

39 %
V České republice se po roce 1989 vytvořil pluralitní systém politických stran. Do stranickopolitické soutěže se v několika případech rozhodly zapojit i politické strany a politická hnutí, jež si jako primární cíl stanovily obhajobu etnických či regionálních zájmů. Přestože v republikovém kontextu...více
O smrti a pohřbívání
30 %
Kniha O smrti a pohřbívání přináší úvodní vhled do doposud opomíjené problematiky. Věnuje se tématu smrti, představám o možné posmrtné existenci, pohřbívání a truchlení v současné české společnosti. Pro získání plastičtějšího obrazu i správných interpretací dnešního stavu autorka připomíná i starší...více
První soustavný pokus o popis a interpretaci současného postavení katolické církve v politickém systému. Autor rozebírá nejdůležitější prvky stávajícího sociálního učení církve, vztah církve k politickým systémům současnosti a problematiku křesťanských politických stran.více
Křesťanské řeči
Pod souborným názvem Evangelium utrpení vycházejí v tomto svazku čtyři kratší Kierkegaardovy spisy. První z nich, který dává titul celé knize, přináší rozbor a přehled těch utrpení, jimiž musí každý věřící v životě projít, neboť jsou mu Novým zákonem předurčena. Křesťan má následovat Krista, jít po...více
100 %
Rizika a přínosy jednotné evropské měny pro ČR
Je politicky, právně a technicky možné, aby si Česká republika zachovala svou vlastní měnu? A bylo by to pro ni přínosné? Předkládaný sborník srozumitelně odpovídá nejen na tyto otázky, ale zároveň se pokouší dívat na společnou evropskou měnu se všemi jejími klady a zápory. Svými texty přispěli jak...více
Dějiny náboženství jako věci veřejné
Kniha patří ke klasickým dílům zabývajícím se problémy ztráty vlivu náboženství v evropské společnosti. Autor se v ní zabývá otázkou, zda se v moderním světě ztrácí spolu s veřejnými náboženskými projevy také osobní víra, a polemizuje s Weberovou tezí o postupné racio­nalizaci společnosti...více
30 %
Rozhovory s účastníky protinacistického a protikomunistického odboje
Kniha obsahuje rozhovory s: brigádním generálem Antonínem Husníkem, muklem nacistických a komunistických kriminálů Karlem Janáčkem, válečným odbojářem, písmákem a regionálním historikem MUDr. Milanem Zapletalem, válečným odbojářem, který přežil Osvětim Antonínem Štecherem, válečným odbojářem,...více
Práce je určena všem, kdo chtějí získat základní a uspořádaný přehled o vývoji politického myšlení a zvláště teorií demokracie od antiky až po současnost. Autor mohl zohlednit situaci v České republice, neboť text vznikl na základě přednášek proslovených v letech 1993–95 na Masarykově univerzitě v...více
100 %
Станислав Балик, Павел Пшея - издатели Публикация «Переход к демократии – чешский опыт» содержит четырнадцать специальных статей, посвященных проблематике демократической транзиции. Дидактическим способом комплексно отражается весь процесс, его успехи и неудачи, подчеркиваются шансы и риски...více
Omyly a odpovědi
Autor knihy, profesor sociologie na mnichovské univerzitě, je pro mnohé zosobněním zcela nového přístupu sociologie k ekologii. Známá a respektovaná je i jeho koncepce rizikové společnosti, jež je spjata s podnětným vstupem do probíhající debaty o skutečné povaze modernity a o celkovém smyslu...více

Stránky