Carlo Maria Martini

Kardinál Carlo Maria Martini (15. února 1927 – 31. srpna 2012) byl v rámci římského katolicismu postavou, která mnohé rozdělovala. Pro ty četné katolíky, kteří doufají, že se dočkají rozsáhlých reforem – zejména pokud jde o postoj jejich církve k sexualitě a otázkám genderu – byl tím nejlepším papežem, kterého nikdy neměli. Po celou poslední dekádu dvacátého století Martini, arcibiskup milánský, představoval nuancovanou, pokrokovou a jasně vyprofilovanou protiváhu mravního konzervatismu papeže Jana Pavla II.

Česká barokní pouť ve středoevropském kontextu (na příkladu Dubu nad Moravou)

Poutnictví patří k jevům, které jsou společné všem hlavním světovým náboženstvím. Přestože motivace poutníků i duchovní náplň poutí bývají různé, je možné sledovat určité sjednocující charakteristiky, jichž přibývá, pokud se naše pozornost upře k barokním katolickým poutím, významnému fenoménu středoevropské kultury mezi mezi 17. až 18. stoletím. (...)

Františk Petružela - kapucín od Tobruku a od Dunkerque

Řekne-li se polní kurát či vojenský kaplan, většině lidí se pravděpodobně vybaví feldkurát Katz ze známého Haškova románu. Byli však čeští vojenští duchovní opravdu takoví? Většina z nich se Katzovi nepodobala ani v nejmenším. Byli to stateční mužové a obětaví kněží, kteří dobře cítili, že vojáci se v čase světové války nacházejí v krajní životní situaci, v ohrožení života a často tváří v tvář smrti, že v bojích proti nacistickému zlu a nenávisti jsou svědky nezměrných bolestí a utrpení, ať na jedné, či na druhé straně.

Osidla lásky a náboženství

Ve své pozoruhodné a aktuální knize Moderní člověk a náboženství podrobil Tomáš G. Masaryk analýze několik děl moderní krásné literatury. Nebylo to nijak nezáměrné. Masaryk se nechtěl spokojit s kvantitativními ukazateli a daty (nazývá to „církevní statistikou“), snaží se udělat si hlubší obrázek, k čemuž mu má posloužit moderní literatura (říká se, že Dostojevského přednášel – k jejich údivu – i právníkům!):  

Starost o emoce v historii

Sféra lidských pocitů – lásky, strachu, nenávisti či hněvu – náleží v rámci historického bádání k těžko uchopitelným tématům. Předmětem širší pozornosti na poli historické vědy se emoce staly teprve v souvislosti s nástupem francouzské školy Annales a jí protežovaných dějin mentalit. Představitelé Annales se společně s dalšími badateli podíleli na utváření tzv. velkého příběhu emocí, jehož většinové přijetí ze strany historické obce však začalo být od 60. let 20. století narušováno snahami uplatnit v rámci historie emocí kognitivní přístup a zásady sociálního konstruktivismu.

Slovanská bohoslužba v českých zemích

Vašicova studie je převzata z edice Pro život, řídil J. Kostohryz a J. Rey, Vyšehrad 1940. Obsahuje tyto části: I. Sv. Cyril a Metoděj, II. Doba svatováclavská, III. Sázava, IV. Emauzy.

Grandseigneur monsignore Josef Vašica

Nezadržitelně se blíží dlouho připravované oslavy kulatého výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. V tomto kontextu  by si zasloužil připomenutí i velký znalec, vydavatel  a komentátor velkomoravské literatury profesor Josef Vašica, kterého Bedřich Fučík charakterizoval jako grandseigneura,  na něhož se v posledních letech nějak pozapomíná. Po převratu se sice těšil jisté pozornosti, dnes však o něm slyšet není. Nahlédneme-li třeba do Slovníku českých spisovatelů (Libri 2000), jeho jméno tam nenajdeme.

Josef Ratzinger jako kardinál a papež ve vztahu k evropské integraci

(...) Krátce po zvolení kardinála Josefa Ratzingera papežem na jaře 2005 napsal bývalý tiskový mluvčí COMECE John Coughlan kritický článek do listu European Voice s příhodným názvem Benedict XVI. – the Eurosceptic pope. Autor interpretoval nástup papeže jako posílení katolického euroskepticismu a radikální rozchod římskokatolické církve s projektem evropské integrace. Kardinál Ratzinger dle Coughlana vnímá evropský projekt jako nástroj sekularizace a liberalizace kontinentu: „Jasná podpora Jana Pavla II.

JOC: Sociálne hnutie katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia

Vzostup robotníckych hnutí predstavuje jednu z veľkých tém historického výskumu. Snahy o emancipáciu robotníctva sú charakteristické mnohorakosťou foriem od podoby odborov, podporných združení, politických strán a líg, telovýchovných, náboženských, kultúrnych asociácií združujúcich mužov, ženy, mládež.  Potrebu angažovať sa v tomto prostredí  si začne v priebehu 19. storočia, aj keď s relatívnym oneskorením uvedomovať aj katolícka cirkev.  Reakcie na premeny vyvolané industrializáciou, migráciou a zväčšovaním miest badať v prostredí cirkvi od 60. rokov 19. storočia.

Čeští křesťanští sociálové

Pavel Marek: Čeští křesťanští sociálové. Příspěvek k problematice programových a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894-1938. Univerzita Palackého, Olomouc 2011, 390 s.

Stránky